Uw Privacy

Voor het bieden van goede hulp- en dienstverlening en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SMWO in sommige gevallen uw persoonsgegevens. SMWO vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SMWO veilig zijn en dat wij ons bij de verwerking houden aan de geldende wettelijke regels.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als cliënt, stagiair, sollicitant of vrijwilliger kunnen wij om uw persoonsgegevens (naam- adresgegevens, email, telefoonnummer), enzovoorts vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening of overeenkomst. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om overeenkomsten uit te voeren, uw vragen te kunnen beantwoorden, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.

Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid worden alleen met uw toestemming vastgelegd.

Voor sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die nodig zijn om de sollicitatieprocedure te doorlopen of de overeenkomst uit te voeren. In een aantal gevallen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en vrijwilligers.

Delen en beveiligen

Binnen onze hulp- en dienstverlening werken wij nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met uw toestemming.  SWMO maakt gebruik van een beveiligde verbinding om te mailen. SMWO maakt onderdeel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties, gemeenten, politie enz. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

SMWO draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van SMWO of die van een derde partij. Met deze derde partijen zijn overeenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat zij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding van de gegevens garanderen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht.

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt SMWO onder meer gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie hierover lees onze volledige privacyverklaring.

Rechten

U heeft het recht om de gegevens, die wij van u hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar info@smwo.nl

Functionaris gegevensbescherming

Bij SMWO is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld:  Lucia Kardol. Deze is te contacteren via l.kardol@smwo.nl 
of telefonisch op 06 51 96 63 40 (werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen).
Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons volledige Privacy statement.

Klachten

Samen zoeken we naar oplossingen

Het is mogelijk dat onze hulp niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten hebt, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.

Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat, kunt u ook de teamleider benaderen. In geval van een klacht over het vrijwilligerswerk van het SMWO,  kunt u de coördinator van het vrijwilligerwerk SMWO benaderen. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook de directeur benaderen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.

Klachtencommissie

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, is het mogelijk om de Klachtencommissie Zeeland te benaderen. De procedure klachtafhandeling SMWO en de klachtenregeling Klachtencommissie Zeeland zijn op te vragen via info@smwo.nl.